Τρίτη 06 Ιουν 2023
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 09:10

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ»

Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα διενεργήσει ανοικτό, κάτω των ορίων, διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), για την εκτέλεση του έργου: «ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ», εκτιμώμενης αξίας € 92.741,93 (πλέον ΦΠΑ 24%).

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί, σύμφωνα με την ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και την παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016, σε δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού έργου.  

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Μη.Μ.Ε.Δ. σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

        

Έντυπο :     Δ0-04-Ε-01

Πρότυπο έγγραφο αλληλογραφίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Έκδοση :       02

Ισχύς από: 01/03/2012

Σελίδα 1 από 2

Y:\ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ\02 ΕΡΓΑ\2020-02 ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦ. ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. Φ-Β ΠΑΡΚΟΥ\2ος ΥΠΟΦ. (04-05)\04

ΓΩΝ\ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ\2020-06-02 4423 Πρυτ-Υπ.Υποδ.&Μετ.-ΔΗΜΟΣΙΟΠ. ΣΤΟΙΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΥΨΟΜΕΤΡ.ΔΙΑΜΟΡΦ.Φ-Β ΠΑΡΚΟΥ).docx

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04-06-2020 και ώρα 10.00΄ π.μ.

μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/2017 Β’) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων μέσω του ΜΗΜΕΔ, με απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 518/17-01-2020 συνεδρίασή της, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Αχιλλέως Γεώργιο, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγγεγραμμένο χρήστη Μη.Μ.Ε.Δ. και  
  2. Μαυρακάκη Θεοδώρα, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.