07 Ιουν 2023
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 12:11

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο: "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ"

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ", προϋπολογισμού 205.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ τάξης Α2 ή ένωση οικονομικών φορέων 2Α1 και άνω και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ τάξης Α1 και άνω.

Το έργο αφορά κυρίως σε κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του Κ.Υ. Άργους Ορεστικού, το οποίο στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο 1.000 τ.μ. περίπου.