Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020 13:49

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ για το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ (5ο, 8ο ΚΑΙ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ)»

Ο Δήμος Βέροιας κατ' εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο,8ο και 12ο Δημοτικά σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» συνολικού προϋπολογισμού 310.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ¨Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨ MIS5050665 και είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑ 02.64.7331.007 του Δήμου Βέροιας. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 (παρ.5.4.1) της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθ. 103/2020 απόφαση ΔΣ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα μετά από την δημοσίευση του παρόντος και ώρα 8:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) .