07 Ιουν 2023
Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 14:41

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα προβεί, σύμφωνα με την ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) Απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και την παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού μελέτης.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη. Μ.Ε. Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12-06-2020 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/2017 Β’) απόφασης, η οποία ορίστηκε για τη διεξαγωγή κληρώσεων μέσω του ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αρ. 6566/03-07-2019 Απόφαση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών , είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Αδαμαντία Αριστοπούλου, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., ΠΕ Χημικών Μηχανικών του τμ. Κατασκευών & Επισκευών της Τεχνικής Υπηρεσίας, εγγεγραμμένη χρήστρια του Μη.Μ.Ε.Δ.. και
  2. Γιώργος Μακρής, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ, ΠΕ Γεωπόνων του τμ. Κατασκευών & Επισκευών της Τεχνικής Υπηρεσίας

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση.