Παρασκεύη 30 Ιουλ 2021
Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 15:01

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας θα προβεί στην διαδικασία  δημόσιας

        ηλεκτρονικής κλήρωσης,  μέσω του  ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών

        διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  (Μη.Μ.Ε.Δ.) που  τηρείται στην

        ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής   (τακτικών

        και  αναπληρωματικών) της παρ. 8α του  άρθρου 221 του Ν.4412/201 6 για  τη

        συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο:

        «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ

        ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ» και Προϋπολογισμού 80.645,16

         Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

        Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από Πόρους Περιφέρειας Αττικής.

        Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017  Απόφασης,

       η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ το 2020,

       με την αριθ. 21/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΚ88ΟΕΣ3-19Δ),

       θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της

       επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

      Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 12/6/2020 και

      ώρα 9:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.