Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 11:54

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ»

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ», Κ.Α 64.7331.002, προϋπολογισμού € 902.230,70 (χωρίς ΦΠΑ), για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ πρώτης τάξεως και άνω του Μ.Ε.Ε.Π.. Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (https://www.kimisaliveriou.gr).