Παρασκεύη 30 Ιουλ 2021
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 11:58

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019-2020»

Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ' εφαρμογή:

  1. Των παρ. 8 (α) και 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
  2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 Β’ 2017)
  3. Των αρ. 235/2018 και 2475/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας

A.Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου 9 με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019-2020», προϋπολογισμού €(με ΦΠΑ) που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ517 και Κ.Α.2018ΕΠ51700003 και

B.Να διενεργήσει ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα την Παρασκευή, 12.06.2020 και ώρα 10:00, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.