Παρασκεύη 30 Ιουλ 2021
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 12:00

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης»

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/Β’/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του συστήματος του μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016, για την επιλογή μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργου.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :
«Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης» (Αρ. Μελ.: 25/2019), προϋπολογισμού 806.451,61€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Στην κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού μετέχουν τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) καθώς και οι εγγεγραμμένοι στο ΜηΜΕΔ τεχνικοί υπάλληλοι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων του άρθρου 5 της υπ΄αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/Β’/29-12-2017) απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών "Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016", όπως ορίστηκε σε ετήσια βάση με την υπ΄ αρ. πρωτ. 27981/11-12-2018 απόφαση Δημάρχου Νέας Σμύρνης και αποτελείται από τους:

1. Βασίλειος Πατριανάκος – Πολιτικός Μηχανικός - υπάλληλος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος του Μη.Μ.Ε.Δ. (αναπληρωματικό μέλος : Σοφία Κωβαίου – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. - υπάλληλος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος του Μη.Μ.Ε.Δ.)

2. Ηλίας Βασιλάς – Πολιτικός Μηχανικός – υπάλληλος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών (αναπληρωματικό μέλος : Λουκία Μερκούρη – Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ – υπάλληλος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 11-06-2020 και ώρα 11:00 π.μ.μέσω της ιστοσελίδας (https://mimed.ggde.gr/" target="_blank">www.mimed.ggde.gr).