Τρίτη 06 Ιουν 2023
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 11:35

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης (Βελτίωση και αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στη Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας), Α.Μ. 129/2019»


Η Αναθέτουσα Αρχή (ΟΕ Δήμου) πρέπει να λάβει απόφαση περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος η οποία θα αποτελείται από 3 μέλη (και τους αναπληρωτές τους): 2 τεχνικοί υπάλληλοι ΠΕ (εκ των οποίων 1 ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής) με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και 1 εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Για τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ έχει αποσταλεί σχετικό αίτημα (1613/2020).

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841 Β’ /29.12.2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ηλεκτρονικού μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης (Βελτίωση και αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στη Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας), Α.Μ. 129/2019», προϋπολογισμού 421.606,05€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής, μετέχουν όλα τα μέλη που είναι

τουλάχιστον δύο μέλη θα ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ Μηχανικών» της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841 Β’ /29.12.2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Η ηλεκτρονική κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (mimed.ggde.gr), από την επιτροπή του άρθ. 5 παρ. 5.4.1 της ανωτέρω απόφασης, η οποία έχει ορισθεί με την 14/2020 Α.Ο.Ε. του Δήμου (ΑΔΑ: ΨΚΚΘ46ΜΩ0Ι-ΖΑ0) για το έτος 2020.