Τρίτη 06 Ιουν 2023
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 12:10

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης και με Τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001»

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης και με Τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001»   με Κ.Α. 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης  

5ο Υποέργο : «Κατασκευή Οδού Προσπέλασης στον Τόπο του Βοσκού» , προϋπολογισμού 91.500,00€ (με Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας οδοποιίας για την Α1 και άνωτάξη Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ανωγείων, στη θέση θεματικού πάρκου «Τόπος Του Βοσκού».

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Κ.Α. 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης.