Παρασκεύη 14 2020
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 11:48

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας, κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,
  2. Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 τουΝ.4412/2016,
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμούέργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού τουέργου:

« ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ », Προϋπολογισμού 188.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων έτους 2020 .

Το έργο αφορά έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις και τεχνικά έργα) του οικισμού Πολυκάστρου και εντός των οικισμών ,Πευκοδάσους, Μικροδάσους, Λιμνοτόπου, Ποντοηράκλειας και Ευζώνων του Δήμου Παιονίας.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ το 2020, με την αριθ. 31/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΔ7ΩΞΡ-90Γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1) Σουπλής Λάζαρος , Πολιτικ.Μηχαν.ΠΕ

2) Παπαδημητρίου Αικατερίνη Πολιτικ.Μηχαν.ΤΕ

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2020 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας, κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,
  2. Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 τουΝ.4412/2016,
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμούέργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού τουέργου:

« ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ », Προϋπολογισμού 188.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων έτους 2020 .

Το έργο αφορά έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις και τεχνικά έργα) του οικισμού Πολυκάστρου και εντός των οικισμών ,Πευκοδάσους, Μικροδάσους, Λιμνοτόπου, Ποντοηράκλειας και Ευζώνων του Δήμου Παιονίας.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ το 2020, με την αριθ. 31/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΔ7ΩΞΡ-90Γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1) Σουπλής Λάζαρος , Πολιτικ.Μηχαν.ΠΕ

2) Παπαδημητρίου Αικατερίνη Πολιτικ.Μηχαν.ΤΕ

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2020 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr.