Πέμπτη 06 2020
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 13:23

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» Δήμου Οιχαλίας

Ο Δήμος Οιχαλίας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» Δήμου Οιχαλίας προϋπολογισμού 1.043.956,44€
Σύμφωνα με την παρ 8α του άρθρου 221 Ν.4412/16
1. Την παρ Ιϋεδ.α'άρθρου 221 Ν.4412/16
2. Την Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β')
θα προβεί, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr για την επιλογή μελών επιτροπής ( τακτικών και αναπληρωματικών ) της παρ.8α του άρθ. 221 του .Ν4412/2016,διαγωνισμού έργου
Η ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.),κατηγορίας ΠΕ η ΤΕ,. με εμπειρία .τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών για την
συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» Δήμου Οιχαλίας.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τετάρτη την 17η/06/2020 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Η επιτροπή της παρ. 5.3 του άρθ. 5 της υπ' αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με απόφαση του Δ.Σ στην υπ' αρ. 83/2018 συνεδρίασή του , είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :
1) Λάρδα Χρυσούλα, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2) Ηλιάδη Στυλιανό, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.