Παρασκεύη 14 2020
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 13:28

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ - Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΔΕ Τανάγρας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, κατ' εφαρμογή:
1. Της παρ 8α του άρθρου 221 Ν.4412/16
2. Της παρ 9α του άρθρου 221 Ν.4412/16
3. Της υπ'αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β') Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
θα προβεί, στην διαδικασία δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπών διαγωνισμού έργου και μελέτης (τακτικών και αναπληρωματικών) των παρ.8α και 9α του άρθ. 221 του Ν.4412/2016, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα οι ηλεκτρονικές κληρώσεις αφορούν στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού των παρακάτω αναφερόμενων μελέτης και έργου αντίστοιχα.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ' αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με το με αριθμ. πρωτ. 7495/27.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΔΧΩΗΒ-0ΣΤ), έγγραφο Δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :
1) Τσιώνη Ανέστη, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, εγγεγραμμένο χρήστη Μη.Μ.Ε.Δ.
2) Κοντούλη Κωνσταντίνο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών των επιτροπών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΔΕ Τανάγρας, προϋπολογισμού 359.600,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους,
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/6/2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 13:30