Τρίτη 06 Ιουν 2023
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 14:25

Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη τεσσάρων μελών της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για την Βιομηχανία»

A ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι


ότι στις 19-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη τεσσάρων (4) μελών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος, κατ'
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής'Ενωσης 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 (σχετ.1) και της με Αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12- 2017 Απόφασης (σχετ.2), όπως ισχύουν.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 314 του Υ.Π.ΕΝ. (Αμαλιάδος 17, Αθήνα), από την επιτροπή κληρώσεων της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού, που συγκροτήθηκε με την σχετ.3 Απόφαση.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. στη διαδρομή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ καθώς και στις Ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ., σύμφωνα με την παρ. 5.3, άρθρο 5 της σχετ.2 Απόφασης.
Παρακαλείται η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών στην οποία κοινοποιείται η παρούσα για τις ενέργειές της προκειμένου για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του φορέα.