Τρίτη 06 Ιουν 2023
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 16:31

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Η Διεύθυνση Οδοποιίας αποχέτευσης & Κοινοχρήστων χώρων , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:

  1. Της παρ. 8(β) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
  2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
  3. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή τεσσάρων (4) μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β29-12-2017) απόφασης, η οποία ορίσθηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ’ αριθ. 16 /13-01-2020 Π.Ο.Ε.(ΑΔΑ ΨΨΜ5Ω6Μ-ΒΜΓ) και αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και κατατάσσεται στην κατηγορία Υδραυλικών.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/06/2020 και ώρα 13:30 μ.μ. στα γραφεία