Πέμπτη 06 2020
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 16:35

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για την Ανάθεση Κατασκευής του έργου με τίτλο: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΛΑΡΙΝΟ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ (έως όρια Ν.Χαλκιδικής)" (α/α Μελέτης: 9/2019)

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΛΑΡΙΝΟ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ (έως όρια Ν.Χαλκιδικής)» (α/α Μελέτης: 9/2019), προϋπολογισμού: 806.451,61 € (χωρίς ΦΠΑ) , που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' /147/2016 ) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) 
και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α) του Δήμου Πολυγύρου, και
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση www.ggde.gr