Τρίτη 06 Ιουν 2023
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 16:57

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβιών και Κουβαρά», προϋπολογισμού 5.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του (Ν .4412/2016) για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβιών και Κουβαρά», προϋπολογισμού 5.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).