Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 12:37

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Κ.Α. Εσόδου 1322.0021»

Ο Δήμος Χαλκιδέων, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ / 61034/ΦΝ 466/ 04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( Μη.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό μητρώο ( Μη.Μ.Ε.Δ) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ΄αριθμ ΔΝΣ / 61034/ΦΝ 466/ 04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ , με την υπ΄αριθμ 94-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του Αναστασίου , Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 - ΧΡΗΣΤΗΣ

2. ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ευαγγέλου, Τ.Ε Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3 – ΧΡΗΣΤΗΣ

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης.

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Κ.Α. Εσόδου 1322.0021», προϋπολογισμού 80.645,16€ ( χωρίς ΦΠΑ 24 %) το οποίο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων ΚΑΕ 64-7324.0001

Το έργο χρηματοδοτείτε από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την

ΤΡΙΤΗ 16/ 06 /2020 και ώρα 13.30 μ.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr)