Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 14:58

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΓΕΝΗ, ΤΟΕΒ ΖΑΡΟΥ»

Η περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου:

ΕΡΓΟ:ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΓΕΝΗ,   ΤΟΕΒ ΖΑΡΟΥ

Προϋπολογισμού: 89.000,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση:ΠΔΕ , ΚΑ 2014ΕΠ00200005, ΣΑΕΠ002

για έργο κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» της περ.7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016. Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηράκλειου Κρήτης