Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 14:46

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας / Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, κατ' εφαρμογή των 1,2,3 Σχετικών Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού του έργου του θέματος.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών,
για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο
ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας», Προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στην ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΠ) ΕΤΟΥΣ 2020 της ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, με κωδικό 2131ΠΙΕ002ΙΔΠ19 Το έργο
αφορά εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου του Νομού, αρμοδιότητας της Υπ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Πιερίας.
Η κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής θα διεξαχθεί μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων που είναι κα- ταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (έδρα αναθέτουσας αρχής) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις την 22-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελί¬δας: www.mimed.ggde.gr παρουσία των μελών της διμελούς επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ.:42337(130)οικ/21-01-2019 (ΑΔΑ:Ω4Μ27ΛΛ-ΔΑΝ) Απόφαση του Αν. Πρ/νου Υ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Πιερίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ' αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017.