Τρίτη 28 Μαρ 2023
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 16:24

Δημοσιοποίηση πρόθεσης σύναψης σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. / Περιφερειακή Ενότητας Δράμας προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού 1.120.000,00 € με Φ.Π.Α..
Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε., ως υποέργο του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ» με Κ.Α.Ε. 2017ΜΠ03100000 της ΣΑΜΠ 031 απόφαση αριθμ. πρωτ. 511/4/16-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΗΚ7ΛΒ-2ΓΠ) του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.