Τρίτη 28 2021
Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2020 12:49

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου - Μελετητή κατά την εκτέλεση του έργου «Aποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του λιμένα Eυδήλου Iκαρίας»

Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών προσκαλεί την 21-09-2020 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης την εταιρεία «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα, οδός Βαλέττα 9, Τ.Κ. 15771, βασικό μελετητή της μελέτης με τίτλο«Αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του λιμένα Ευδήλου Ικαρίας», προκειμένου να συνάψει σύμβαση σύμφωνα με την αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν.4412/2016, ως Τεχνικός Σύμβουλος - Μελετητής κατά την εκτέλεση του έργου «Aποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του λιμένα Eυδήλου Iκαρίας».

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2020 12:49