18 2021
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 13:07

Πρόσκληση για σύναψη της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στην επίσπευση ωρίμανσης μεγάλων οδικών έργων αρμοδιότητας ΔΟΥ και ειδικότερα σε ότι αφορά στη μελέτη των τεχνικών έργων»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, έχοντας υπόψη της την με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./ο/4465/210-2020 (Α.Δ.Α: ΩΧΗΗ465ΧΘΞ-ΟΕ7) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και διενέργειας διαγωνισμού του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ-Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε.
  2. KALLIERGOS O.T.M. A.E.
  3. DENCO STRUCTURAL P.C.
  4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ “MHX M+E A.E.”

προκειμένου να συνάψει σύμβαση (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του ν. 4412/2016) με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στην επίσπευση ωρίμανσης μεγάλων οδικών έργων αρμοδιότητας ΔΟΥ και ειδικότερα σε ότι αφορά στη μελέτη των τεχνικών έργων».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 13:07