Τρίτη 28 2021
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 13:56

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στην Ανάλυση Κόστους Οφέλους, στη διενέργεια μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων & έρευνας προέλευσης προορισμού για το έργο «Νέος Οδικός Άξονας Δράμας – Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, έχοντας υπόψη της την με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./ο/3531/03-082020 (Α.Δ.Α.: 6ΛΦΙ465ΧΘΞ-ΞΘΡ)Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, προσκαλεί την

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

1. ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. – TREDIT S.A.
2. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – Δ.Τ. ΝΑΜΑ Α.Ε.
3. DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ – Δ.Τ. DENCO TRANSPORT ΕΠΕ

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στην Ανάλυση Κόστους Οφέλους (ΑΚΟ), στη διενέργεια μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων και έρευνας προέλευσης προορισμού για το έργο «Νέος Οδικός Άξονας Δράμας – Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 13:56