Τρίτη 28 2021
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 14:03

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση σε θέματα τοπογραφικών και συγκοινωνιακών μελετών και σύνταξης τευχών δημοπράτησης»

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) σε θέματα τοπογραφικών και συγκοινωνιακών μελετών και σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για δημοπράτηση του έργου “Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη

Ν.Ε.Ο Πατρών –Πύργου”» με την διαδικασία της παρ. 2,του αρ. 128 του Ν. 4412/2016, σας απευθύνει την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) σε θέματα τοπογραφικών και συγκοινωνιακών μελετών οδικής ασφάλειας και σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για δημοπράτηση του έργου “Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη Ν.Ε.Ο Πατρών –Πύργου”» και αφορά ειδικότερα στην υποβοήθηση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥστα κάτωθι:

  1. Παραγωγή τοπογραφικού υποβάθρου μελέτης και βελτίωση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM)
  2. Σύνταξη των Οριστικών μελετών Σήμανσης – Ασφάλισης και Εγκαταστάσεων.
  3. Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τευχών Δημοπράτησης.
  4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
  5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2020ΣΕ07100007 της ΣΑΕ 071.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Νοεμβρίου 2020,   ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 14:03