Τρίτη 28 2021
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 09:13

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών στην υλοποίηση μελετών και έργων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών έχοντας υπόψη τη με Α.Π. 88569/05-11-2020 (ΑΔΑ: 65ΤΤ465ΧΘΞ-1ΝΥ, ΑΔΑΜ : 20REQ007596840) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών,

προσκαλεί

την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

Α) PLANET Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β) ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (δ.τ. «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»)

Γ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.

Δ) KION ARCHITECTS Α.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

προκειμένου να συνάψει σύμβαση με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 2 του ν. 4412/2016), για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις απαιτούμενες διαδικασίες με το ΥΠ.ΠΟ.Α., στις προσαρμογές των προμελετών και στην προετοιμασία των Φακέλων Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ.) για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών και Έργων, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, για την υλοποίηση των κάτωθι έργων :

  1. «Μελέτη και Κατασκευή του Εκκλησιαστικού Μητροπολιτικού Μουσείου και του Κέντρου Συντήρησης Κειμηλίων»,
  2. «Αποκατάσταση και συντήρηση παλαιού ιστορικού κτιρίου πρώην Ιεράς Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγ. Φιλοθέης 19, Πλάκα»
  3. «Μελέτη για την κατασκευή αποκατάστασης -οικοδομική & καλλιτεχνική - του Ιερού Ναού Αγ. Ανδρέα παρεκκλησίου ΙΑΑ»».

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5faa7a951c45f9e1a23a40ee στις 10/11/20 14:07

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 12:00π.μ..

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 09:13