Τρίτη 28 2021
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 10:23

Τεύχη Δημοπράτησης της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «Στρατηγικό σχέδιο (master plan) έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ν. Λέσβου»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Διακήρυξη

2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

5. Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 10:23