Τρίτη 28 Μαρ 2023
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 10:49

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Η Δ/νση Λιμενικών Υποδομών κατ’ εφαρμογή: 1) Των παρ. 9.α και 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 2) Της απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (Φεκ 4841/τ. Β’/29- 12-2017) περί Μη.Μ.Ε.Δ. 3) Της με αρ. πρωτ. 89032/Σ.5378/5-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΡΠΕ465ΧΘΞ-ΡΡ2) Απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, α) Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου», προϋπολογισμού 570.000 € (με απρόβλεπτα 15%, ΦΠΑ 24% και στρογγ/ση) που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 055 και Ε.Ε. 2017ΣΕ05500010) και β) θα προβεί σε διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω ηλεκτρονικού μητρώου επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.ggde.gr στις 30-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού της ως άνω μελέτης.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 10:53