Τρίτη 28 2021
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 10:58

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, σε ότι αφορά έργα κυκλοφοριακών κόμβων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου: «Οδός Δράμα – Αμφίπολη, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών έχοντας υπόψη της την με αρ. πρωτ. Α.Π.70907/19-10-2020 (Α.Δ.Α.:ΩΙΙ4465ΧΘΞ-ΧΞΤ ΑΔΑΜ:20REQ007500032 2020-10-19) Απόφαση Υπουργού

ΥΠΟΜΕ, προσκαλεί την Δευτέρα 23-11-2020 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  • «ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠ. & ΣΙΑ» Ε.Ε., δ.τ. «ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.»
  • «Μ. ΞΙΝΟΓΑΛΟΣ-Φ. ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ο.Ε.», δ.τ. «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
  • «Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.-ΜΕΛΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» δ.τ. «ΡΟΗ
  • «Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» δ.τ. ΠΟΛΙΝΔΕ Ε.Ε.»

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν.4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, σε ότι αφορά έργα κυκλοφοριακών κόμβων και σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου: «Οδός Δράμα – Αμφίπολη, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 10:59