Τρίτη 28 2021
Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 08:26

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη συνάψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου στη συνόρθωση του υπάρχοντος ψηφιακού μοντέλου εδάφους που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου LSO-25 για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρ

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/96420/12-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΩΒΧ465ΧΘΞ-ΙΩΧ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. - δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΜ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. – δ.τ. GEOMATICS Α.Ε.
  • ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στη συνόρθωση του υπάρχοντος ψηφιακού μοντέλου εδάφους που έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου LSO-25 για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και για τις περιοχές στις οποίες τροποποιείται η προτιμητέα χάραξη Λειτουργικού Σχεδιασμού του ΒΟΑΚ, στα πλαίσια των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020 08:26