Τρίτη 28 2021
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 12:51

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στη σύνταξη - επικαιροποίηση - συμπλήρωση κτηματολογίων του έργου «Κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης με Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα µε το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), στη σύνταξη - επικαιροποίηση - συμπλήρωση κτηματολογίων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου : ‘’Κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης με Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας στο τμήμα από Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Κ12 (σύνδεση με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών)’’»

Σχετ : Η µε αρ. πρωτ. 106558/24-11-2020 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α∆Α : ΨΦΡΩ465ΧΘΞ-ΡΡΘ).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), στη σύνταξη - επικαιροποίηση - συμπλήρωση κτηματολογίων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου : ‘’Κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης με Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας στο τμήμα από Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Κ12 (σύνδεση με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών)’’», µε την διαδικασία της παρ. 2, του αρ. 128 του

Ν. 4412/2016,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί µέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µε την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις :

1.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), για θέματα που αφορούν τησύνταξη - επικαιροποίηση - συμπλήρωση κτηματολογίων, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου και ειδικότερα για τις κάτωθι εργασίες :

 1. Συλλογή τίτλων και στοιχείων από τους ενιστάμενους εικαζόμενους ιδιοκτήτες.
 2. Εφαρμογή – έλεγχος τίτλων.
 3. Επιβεβαίωση και διευκρίνηση των ορίων επί τόπου με τη συνομολόγηση της ορθότητας και υπόδειξης των ορίων των ιδιοκτησιών των όμορων ιδιοκτητών, καθώς και της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν τυχόν διορθώσεις ή και συμπληρώσεις των εγκεκριμένων μελετών κτηματολογίου στο πλαίσιο αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης.
 4. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης.
 5. Σύνταξη διορθωτικών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων.
 6. Επικαιροποίηση των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων με στοιχεία των περαιωμένων μελετών του Εθνικού Κτηματολογίου της ΕΚΧΑ Α.Ε. καθώς και με στοιχεία των Δασικών Χαρτών στις περιοχές μελέτης.
 7. Σύνταξη τεχνικών απόψεων που θα αφορούν στις απαιτήσεις των εικαζόμενων ιδιοκτητών για ιδιαίτερες αποζημιώσεις των εναπομεινάντων απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών για λόγους προσβασιμότητας, οικοδομησιμότητας και λοιπών πολεοδομικών θεμάτων κατά την εκδίκαση του καθορισμού της προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ακινήτων από τα αρμόδια δικαστήρια.
 8. Υπεράσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου στις ορισθείσες δικασίμους αναφορικά με θέματα τεχνικού περιεχομένου.
 9. Σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών και των επικείμενων επ΄ αυτών με το διατακτικό της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του ν.2882/01, καθώς και των αποφάσεων περί καθορισμού της προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων ακινήτων από τα αρμόδια δικαστήρια.
  2.ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
  3.ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθµο έργο 2014ΣΑΕ57100005 της ΣΑΕ 571.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πµ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 12:52