Τρίτη 28 2021
Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020 09:46

Στατιστικοί Δείκτες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Δημόσια Έργα

Στατιστικοί Δείκτες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Δημόσια Έργα

 

Στοιχεία

από την έναρξη λειτουργίας του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια Έργα έως τέλη Σεπτεμβρίου 2020

Πλήθος

Συνολική αξία

(σε ευρώ)

 

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί που δημοσιεύτηκαν

9.513

12.255.035.553

 

Διαγωνισμοί για ΕΡΓΑ που δημοσιεύτηκαν

8.837

11.917.342.175

 

Διαγωνισμοί για ΜΕΛΕΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που δημοσιεύτηκαν

676

337.693.378

 

Υποβληθείσες προσφορές

63.161

-

 
 

Στοιχεία Γ’τριμήνου 2020

Πλήθος

Συνολική αξία

(σε ευρώ)

 

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί που δημοσιεύτηκαν

791

987.812.834

 

Διαγωνισμοί για ΕΡΓΑ που δημοσιεύτηκαν

713

927.853.950

 

Διαγωνισμοί για ΜΕΛΕΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που δημοσιεύτηκαν

78

59.958.884

 

Υποβληθείσες  προσφορές

5.580

-