Πέμπτη 29 2022
Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 14:47

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Φ.3778

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4 εδάφιο 4 του ν. 2882/2001 (ως ισχύει τροποποιηθείσα η εν λόγω διάταξη κατ’ άρθρο 88 του ν. 4714/2020), ότι κατατέθηκε στο Τριμελές Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στις 22-4-2016 η από 22-4-2016 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης και απευθείας οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης κατ’ άρθρο 20 και 21 του ν. 2882/2001, που έλαβε αρ. κατ. 37/22-4-2016, στρεφόμενη κατά των Σπυρίδωνος ΚΟΛΟΜΠΑΤΣΟΥ του Κων/νου κ.λ.π. (συν. 234)