20 Οκτ 2021
Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 15:02

Ειδοποίηση - κλήση για το έργο «Διευθέτηση ρέματος (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ)»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών αιτήσεως, με την οποία ζητείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001, ο προσδιορισμός προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως των ακινήτων και των επικειμένων αυτών, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την υπ’ αριθ. Δ25/οικ/6509/20.11.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 66ΔΓ465ΧΘΞ-ΗΕ8), ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση ρέματος (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) από ρ.θ. 0+000 έως χ.θ. 12+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π. ΚΗΦΙΣΟ)» στους Δήμους Αχαρνών και Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, συνολικού εμβαδού 267.024,36 τ.μ., εκ των οποίων 31.200,59 τ.μ. αφορούν σε ιδιωτικές εκτάσεις, ενώ 235.823,77 τ.μ. αφορούν σε δημόσιες εκτάσεις, κατά των «ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» κ.λ.π, ), για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 2α Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, στην αίθουσα Α1 (ΙΣΟΓΕΙΟ) (αριθμός πινακίου 6)