Τρίτη 28 2021
Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 14:05

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), για την ψηφιοποίηση του αρχείου της»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα µε το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), για την ψηφιοποίηση του αρχείου της»

Σχετ : Η µε αρ. πρωτ. 139176/23-12-2020 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α∆Α : Ψ8ΕΠ465ΧΘΞ-Ρ2Θ).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), για την ψηφιοποίηση του αρχείου της)’’», µε την διαδικασία της παρ. 2, του αρ. 128 του Ν. 4412/2016,

Σας απευθύνε Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί µέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µε την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις :

      1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), στον σχεδιασμό και σύσταση ενός νέου ψηφιακού αρχείου που θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα έγχαρτα, υποστηρίζοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες της διεύθυνσης, ενώ θα διασφαλίζει ότι όλα τα καθορισμένα έγγραφα μεταφέρονται με ασφάλεια από το παρόν μη αυτόματο έγχαρτο αρχείο στο ψηφιακό αρχείο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση απώλειας σημαντικών εγγράφων του αρχείου από κακόβουλη ενέργεια ή φυσική καταστροφή

 • Διαφύλαξη και εξασφάλιση του αρχείου της υπηρεσίας
 • Διατήρηση και συντήρηση των εγγράφων
 • Αξιόπιστη, διαχρονική και ολοκληρωμένη πληροφορία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων   και τεχνικούς και λειτουργικούς σκοπούς.
 • Επεξεργασία της καταγεγραμμένης πληροφορίας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
 • Εξασφάλιση και παροχή εκτεταμένων υπηρεσιών των εγγράφων.
 • Εκκαθάριση των εγγράφων που πλέον δε χρειάζονται.
 • Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, αναλυτική καταγραφή και καταμέτρηση του αρχείου της
 • Υπηρεσίες ψηφιοποίησης του συνόλου του Αρχείου της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής
 • Εισαγωγή ψηφιοποιημένου υλικού σε Βάση Δεδομένων.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5feb0b4c5644c5460c1bea62 στις 29/12/20 14:11

Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης θα περιλαμβάνει την προετοιμασία του προς ψηφιοποίηση υλικού, την ψηφιοποίηση και παράλληλη ψηφιακή επεξεργασία του αρχείου, καθώς και την αυτοματοποιημένη οπτική αναγνώριση OCR εγγράφων και σχεδίων όπου το είδος του αρχείου και του κειμένου το επιτρέπει.

 1. 2.ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
 2. 3.ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθµο έργο 2014ΣΕ57100005 της ΣΑΕ 571.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πµ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 14:05