Τρίτη 28 2021
Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 09:53

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ν. Λασιθίου», σε συμπληρωματικές Γεωτεχνικές Έρευνες, Αξιολογήσεις και Μελέτες στο 1ο υποτμήμα

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, έχοντας υπόψη της την με αρ. πρωτ. 137942/22-122020 (Α.Δ.Α.:6Λ0Μ465ΧΘΞ-4Γ5) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την 18-1-2021 σεδιαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128του Ν. 4412/2016,τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

AA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

ΓΑΖΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21

Γ

Δ. ΓΑΖΕΛΑΣ

2

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.

21

E

Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ

3

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Δ.Τ.: ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒ. ΜΗΧ. Α.Ε.

21

Ε

Χ. ΓΚΟΥΒΑΣ

4

ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ- Δ.Τ.: ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ

21

Ε

Δ. ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ

προκειμένου να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου(κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν. 4412/2016)για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου: «ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ν. Λασηθίου», οι οποίες αφορούν σε συμπληρωματικές Γεωτεχνικές Έρευνες, Αξιολογήσεις και Μελέτες στο 1ουποτμήμα αυτού από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 10+050.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 09:54