Τρίτη 28 2021
Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 09:57

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ν. Λασιθίου», σε συμπληρωματικές Γεωτεχνικές Έρευνες, Αξιολογήσεις και Μελέτες στο 2ο υποτμήμα

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, έχοντας υπόψη της την με αρ. πρωτ. 137823/22-122020 (Α.Δ.Α.:6Κ9Φ465ΧΘΞ-Κ1Χ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την 18-1-2021 σεδιαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128του Ν. 4412/2016,τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

AA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

21

Γ

Α.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣΣ

2

ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι,Κ,Ε,

21

Δ

Σ.   ΦΩΤΗ

3

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε..

21

Ε

Χ. Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ

4

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.Ε.

21

Ε

Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ

προκειμένου να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου(κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν. 4412/2016)για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου: «ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ν. Λασηθίου», οι οποίες αφορούν σε συμπληρωματικές Γεωτεχνικές Έρευνες, Αξιολογήσεις και Μελέτες στο 2ουποτμήμα αυτού από Χ.Θ. 10+050 έως Χ.Θ. 14+110,80.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 09:57