Τρίτη 28 2021
Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 11:48

Πρόσκληση για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την επικαιροποίηση των αεροφωτογραφιών της ζώνης διέλευσης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με τη ψηφιακή αεροφωτογράφηση και σύνταξη ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/10539/15-1-2021 (ΑΔΑ:ΨΥ6Ο465ΧΘΞ-ΜΔ5) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί

Τη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
  • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην επικαιροποίηση των

αεροφωτογραφιών της ζώνης διέλευσης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με τη ψηφιακή

αεροφωτογράφηση και σύνταξη ψηφιακών ορθοφωτοχαρτώνγια τα τμήματά του Χανιά

– Νεάπολη και Κίσσαμος – Χανιά, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης

Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και

Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο», καθώς και της Σύμβασης «Μελέτη,

Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος –Νεάπολη με ΣΔΙΤ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 11:48