20 Οκτ 2021
Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021 09:31

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 7Α Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης

Ειδοποίηση σχετικά με τη με αριθ. καταθ. 50/2020 (432/2020) ειδική αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες σε ακίνητα συνολικού εμβαδού 97.679,95 τ.μ., απαλλοτριωθέντα αναγκαστικώς δυνάμει της με αριθ. 1152249/6554/Δ0010/23-12-2010 κοινής απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 586/31-12-2010, τ. Α.Α.Π.Θ.), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του τμήματος της «Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» του Κάθετου Αξονα 78 (τμήμα 78.2) της Εγνατίας Οδού.