Δευτέρα 27 2021
Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 11:34

Ανακοίνωση για τους χρήστες της εφαρμογής «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνει τους χρήστες της εφαρμογής «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» (https://kmd.ggde.gr) ότι, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση όλων των περιπτώσεων, πρόσθετες διευκρινίσεις δίδονται μέσω της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 6/2019 με αρ. πρωτ.: ΔΝΣβ/68729/Φ. ΕΓΚ. /18.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΓΥ0465ΧΘΞ-ΣΦΠ), με τίτλο: ‘Διευκρινίσεις για την χρήση του «Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» - Συμπλήρωση της Εγκυκλίου 10/2017 (ΑΔΑ:7ΚΚ1465ΧΘΞ-ΨΤΡ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών