Δευτέρα 27 2021
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 11:47

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Ολοκλήρωση μελέτης Λεωφόρου Κύμης από Ελ. Λεωφ. Ελευσίνας – Σταυρού-Α/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) με Ε.Ο.Νο1»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, έχοντας υπόψη της την με αρ. πρωτ. 11445/18-1-2021 (Α.Δ.Α. ΩΤ34465ΧΘΞ-7ΝΒ)Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την 02 Μαρτίου 2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

AA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

8

Ε

Γεωργία

Σακαρέλλου

2

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.

8

Ε

Μιχαήλ

Καλούδης

3

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

8

Γ

Αναστάσιος Σπυρόπουλος

προκειμένου να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν. 4412/2016)για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου: «Ολοκλήρωση μελέτης Λεωφόρου Κύμης από Ελ. Λεωφ. Ελευσίνας – Σταυρού-Α/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) με Ε.Ο.Νο1»,η οποία αφορά σε Στατικές μελέτες (επέκταση του τεχνικού CUT & COVER).

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 11:48