Πέμπτη 25 Φεβ 2021
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 12:17

Πρόσκληση για συνάψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου στη σύνταξη κτηματολογίου στο τμήμα Χανιά Νεάπολη

Πρόσκληση για συνάψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου στη σύνταξη κτηματολογίου στο τμήμα Χανιά Νεάπολη, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο», καθώς και της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος –Νεάπολη με ΣΔΙΤ»

 

 Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/35652/9-2-2021 (ΑΔΑ:6ΩΘΜ465ΧΘΞ-0Ω5) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί

Τη Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
  • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στη σύνταξη κτηματολογίου στο τμήμα Χανιά-Νεάπολη, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο», καθώς και της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος –Νεάπολη με ΣΔΙΤ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 12:18