Τρίτη 28 2021
Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 09:13

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, έχοντας υπόψη της την με αρ. πρωτ. 38621/10-2-2021 (ΑΔΑ: 90ΜΣ465ΧΘΞ-ΡΛΔ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την Δευτέρα 24-3-2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016,τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

AA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΤΜ ΑΕ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ

08

20

21

Ε

Γ

Ε

Α.ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ

2

ΡΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑ

ΡΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

08

20

21

Γ

Γ

Γ

A. ΡΙΤΣΟΣ

3

Ι.ΛΕΠΙΔΑΣ-Ι.ΣΠΙΝΑΣΑ ΕΕ-Δ.Τ. IL-IS

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΞΕΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

08

20

21

Ε

B

B

B.ΞENAKH

4

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

08

20

21

Γ

Β

Β

Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

προκειμένου να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ», οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση γεωλογικών, γεωτεχνικών και στατικών μελετών.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 09:14