Τρίτη 28 2021
Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 10:40

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016 της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων