Τρίτη 28 2021
Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 17:10

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για τη διενέργεια του Σταδίου Β.Ι της B’ Φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού «ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.»

Διεξαγωγή Δημόσιας Κλήρωσης προς συγκρότηση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 και του άρθρου 221 του ν. 4412/16, πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (περιλαμβανομένης της Προέδρου) για τη διενέργεια του Σταδίου Β.Ι της B’ Φάσης Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) του έργου «ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.», στα γραφεία της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, Καρύστου 5, Αθήνα, τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00. Η κλήρωση θα γίνει με μέριμνα της αν.Προϊσταμένης της Διεύθυνσης. κ. Ευγενίας Καλοφωλιά και παρουσία των υπαλλήλων της ίδιας διεύθυνσης κας Μαρίας Ειρήνης Κωνσταντοπούλου και κας Μαρίας Γρηγορίου.

Η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» ή «ΕΔΔ» είναι το συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο, που συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή για τη διενέργεια όλων των διαδικαστικών πράξεων του Σταδίου Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού και τη διεξαγωγή του Διαλόγου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 2.1.16 της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο.

Η ΕΔΔ θα είναι 5μελής, ένα δε μέλος αυτής , μαζί με το αναπληρωματικό του θα υποδειχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (σύμφωνα με την περ.γ της παρ.2 του άρθρου 5 του ν. 3389/2005 (Α 232) «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα».

Στην κλήρωση (για τα υπόλοιπα 4 μέλη της ΕΔΔ) θα περιληφθεί το προσωπικό της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16).

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 14:59