Δευτέρα 10 Μαι 2021
Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 11:54

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ’ Τάξης για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21)..

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 73733/19-03-2021 (ΑΔΑ: 67ΗΧ465ΧΘΞ-ΦΧΨ, 21REQ008327867 2021-03-23) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

Προσκαλεί


Στις 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
Α) ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ, Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ' Τάξης Β) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ' Τάξης Γ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ' Τάξης Δ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ' Τάξης
προκειμένου να συνάψει σύμβαση με τίτλο: «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ' Τάξης για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε θέματα που αφορούν την ένταξη του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων της Προεδρίας της Δημοκρατίας», στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ» καθώς και στις διαδικασίες υλοποίησής του».

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 12:02