Δευτέρα 10 Μαι 2021
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 14:03

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη συνάψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για τον ΒΟΑΚ

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΒΟΑΚ/97029 (ΑΔΑ:6Ψ25465ΧΘΞ-ΤΦ0) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
  • ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
  • PLANET Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) στην εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για τον ΒΟΑΚ στα πλαίσια των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο», καθώς και της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη με ΣΔΙΤ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 14:03