Δευτέρα 10 Μαι 2021
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 12:59

Πιστοποίηση τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σας πληροφορούμε ότι διαπιστώθηκε τεχνική δυσλειτουργίατου υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα σήμερα Παρασκευή 16/04/2021 και από 02:17:00 έως 10:38:22.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, η μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 117384/31-10-2017 (ΦΕΚ 3821 Β’).

Επισημαίνεται ότι η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς που:

  • έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο με συνημμένη την σχετική Απόφαση (της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα) μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.
  • δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.