Δευτέρα 10 Μαι 2021
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 08:52

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη σύνταξη Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον σχεδιασμό αστικών οδών και υπαίθριων δημοσίων χώρων»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 98339/13-4-2021 (ΑΔΑ:   6Γ6Ι465ΧΘΞ-ΨΛΥ, 21REQ008468367 2021-04-15) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την Πέμπτη, 6 – 05 - 2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ του Ιωάννη
  2. ΛΑΖΑΡΟΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου
  3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ του Βάϊου

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλουγια την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες σύνταξης σχεδίου ΚΥΑ με θέμα ¨Τεχνικές Οδηγίες για τον σχεδιασμό αστικών οδών και υπαίθριων δημοσίων χώρων¨.

΄Ωρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.30πμ και ώρα αποσφράγισης αυτών η 11.00π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 12:16