Τρίτη 28 2021
Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 15:19

Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου, για την ανάπτυξη Μητρώου Ατυχημάτων Οδών – Κόμβων με δυνατότητα χωρικής επεξεργασίας /απεικόνισης

Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχοντας υπόψη την ανωτέρω Απόφαση,

π ρ ο σ κ α λ ε ί

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

α.

Γ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. “CONSORTIS”

β.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

γ.

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ

προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την υποβολή προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παρέχει στην Υπηρεσία τεχνική συνδρομή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα εξής:

  • Αναβάθμιση και επέκταση της βάσης δεδομένων στην οποία καταχωρούνται τα Δελτία Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (Δ.Ο.Τ.Α.).
  • Μηχανοργάνωση της Υπηρεσίας, δημιουργία ψηφιακού μητρώου ατυχημάτων με χρήση γεωχωρικών δεδομένων(GIS).
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας κατάταξης του δικτύου από πλευράς υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 609cfd316c14a7113a6e878d στις 13/05/21 14:01

2.     ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η δαπάνη της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται μέχρι το ποσό των 139.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2016ΣΕ07100008 της ΣΑΕ071.

Οι παραπάνω τρείς (3) Οικονομικοί Φορείς προσκαλούνται και υποχρεούνται όπως υποβάλουν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως αυτό θα διαμορφωθεί από το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως αυτό θα διαμορφωθεί από τη Δ14 και θα καταχωρηθεί στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την αποσφράγιση και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ο μειοδότης θα κληθεί εκ νέου για την υποβολή νέας βελτιωμένης προσφοράς με σχετική Πρόσκληση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Δ14, η οποία θα του κοινοποιηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 15:20